Egzamin dyplomowy

Podstawą rozpoczęcia przygotowań do egzaminu dyplomowego jest zaliczenie roku, zatem należy odpowiednio wcześniej złożyć wymagane do tego celu dokumenty.

Minimum na miesiąc przed planowanym terminem egzaminu, należy dostarczyć do sekretariatu MISH komplet dokumentów:
  • oświadczenie o samodzielnym opracowaniu pracy dyplomowej,
  • zgodę na umieszczenie imienia i nazwiska na liście osób, które ukończyły UW,
  • wydrukowane z USOS sprawozdanie z przebiegu studiów*,
  • pracę magisterską/licencjacką na CD (pliki w formacie Word i PDF),
  • egzemplarz pracy dyplomowej dwustronnie wydrukowanej (najlepiej zbindowanej),
  • 4 zdjęcia do dyplomu** (wymiary 4,5 cm x 6,5 cm),
  • potwierdzenie dokonania wpłaty za wydanie dyplomu***,
  • legitymację studencką (w przypadku, gdy student kończy naukę),
  • formularz ze składem komisji oraz informacjami do dyplomu,
  • podanie o wydanie dyplomu w języku angielskim (jeśli student chce otrzymać odpis dyplomu w języku angielskim).
Dodatkowo student powinien mieć rozliczoną e-obiegówkę w USOSweb.
Dyplom jest gotowy do odbioru po ok. miesiącu od dnia egzaminu dyplomowego. Informacja o możliwości odbioru dyplomu zostaje wyświetlona w USOSweb.
* Sprawozdanie powinno zawierać adnotację potwierdzam zrealizowanie minimum programowego na ..., podpis tutora (lub promotora jeżeli pracuje na tym kierunku, na którym student będzie zdawał egzamin magisterski, lub dyrektora ds. studenckich danego kierunku). Sprawozdanie powinno być również podpieczętowane przez jednostkę na której broni się student.W przypadku Wydziału Historycznego sprawozdanie potwierdza tutor oraz dyrektor ds. studenckich.

** Jeżeli student chce uzyskać odpis dyplomu w języku angielskim, to dostarcza 5 zdjęć

*** Aktualna opłata za dyplom wynosi 60zł, lub 100zł w przypadku dyplomu z odpisem w języku angielskim. Płatności należy dokonać w systemie USOSweb po wcześniejszym zgłoszeniu tego do sekretariatu MISH (można to zrobić drogą mailową).