Stypendia MNiSW

Harmonogram składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2013/14


1. Wniosek o stypendium ministra może złożyć student, który dopełnił obowiązku złożenia dokumentów do zaliczenia roku w terminie zgodnym z organizacją roku akademickiego 2012/13 tj. do 16 września 2013 r.

2. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami student składa w sekretariacie Kolegium MISH UW do 20 września 2013 r. Złożony wniosek zostanie zarejestrowany. Rejestracja oznacza nadanie indywidualnego numeru każdemu wnioskowi oraz złożenie podpisu przez studenta w odpowiednim miejscu w obecności pracownika sekretariatu.

3. Zarejestrowany wniosek wraz z załącznikami zostanie przekazany do właściwego Opiekuna roku.

4. Opiekun roku sprawdza wniosek pod względem formalnym i merytorycznym.

5. Od momentu rejestracji do czasu akceptacji przez Radę Kolegium MISH UW wnioski będą do wglądu członków Rady w Sekretariacie Kolegium MISH UW.

 

Formularz wniosku oraz zasady przyznawania stypendium znajdują się na stronie MNISW