Zasady studiowania w Kolegium MISH ważne od 01.10.2007 do 30.09.2010

ZASADY STUDIOWANIA W KOLEGIUM MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIÓW HUMANISTYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (obowiązujące od 1 października 2007)

 

Część pierwsza. ZASADY OGÓLNE

 

§1

 

Podstawy prawne Zasad studiowania w Kolegium MISH UW stanowi Regulamin studiów na Uniwersytecie Warszawskim uchwalony przez Senat UW w dniu 18 października 2006 r. (Uchwała nr 142 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim).

§2

W sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rektora Uniwersytetu Warszawskiego nadzór nad realizacją studiów i opiekę nad studentem sprawuje Dyrektor Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW, zaś kompetencje Rady Wydziału przysługują Radzie Kolegium MISH UW.

§3

Od wszystkich decyzji Dyrektora Kolegium MISH, które dotyczą spraw studenckich i są objęte postanowieniami Regulaminu studiów na Uniwersytecie Warszawskim, studentowi przysługuje prawo odwołania się do Rektora UW. Odwołanie za zgodą zainteresowanego mogą wnieść także organy samorządu studenckiego, organizacje studenckie, koła naukowe lub grono kolegów studentów. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Kolegium MISH w ciągu 7 dni od otrzymania decyzji.

§4
 1. Studia w Kolegium MISH trwają pięć lat. Są to studia stacjonarne jednolite magisterskie lub stacjonarne I i II stopnia (w zależności od kierunku studiów, na którym student planuje uzyskanie dyplomu) odbywane pod opieką indywidualnego opiekuna naukowego (tutora).
 2. Student Kolegium MISH ma indywidualny program studiów i kształci się według indywidualnych planów studiów przygotowywanych w cyklu semestralnym bądź rocznym. Plany studiów na poszczególne etapy nauki opracowuje student razem ze swoim opiekunem naukowym (tutorem), wybranym spośród pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego ze stopniem co najmniej doktora, specjalizujących się w dziedzinie najbliższej zainteresowaniom studenta. Tutorem może być też pracownik naukowy Polskiej Akademii Nauk ze stopniem co najmniej doktora. W wyjątkowych wypadkach - za zgodą Dyrektora Kolegium MISH - tutorem może być pracownik UW ze stopniem magistra.
 3. Decyzję o wyborze opiekuna naukowego zatwierdza opiekun danego roku. Na roku I możliwe jest także pozostawanie pod opieką tutora z urzędu, wyznaczonego przez opiekuna roku. W razie braku decyzji studenta o wyborze tutora funkcję tę na prośbę zainteresowanego przejmuje opiekun roku.
§5
 1. Na całościowy program studiów studenta Kolegium MISH składają się przedstawiane opiekunowi roku i zatwierdzane przez niego indywidualne semestralne bądź roczne plany studiów.
 2. Semestralny bądź roczny plan studiów jest dokumentem, w którym student deklaruje realizację określonych przedmiotów i związanych z nimi zajęć wraz z informacją o ich wymiarze godzinowym, formie ich zaliczenia oraz przypisanej im liczbie punktów ECTS.
 3. Plany studiów na poszczególne lata muszą - w perspektywie całych studiów i uzyskania dyplomu - uwzględniać zajęcia z odpowiednich kierunków studiów oferowanych przez wydziały sfederowane w Kolegium MISH. Zakres zajęć i ich wymiar godzinowy precyzują porozumienia między jednostkami dydaktycznymi UW a Kolegium MISH, określane jako "minima programowe dla studentów Kolegium MISH".
 4. Od II roku studiów student powinien uwzględniać w swoich planach studiów pełną realizację przynajmniej jednego z "minimów programowych". Realizacja danego minimum umożliwia bowiem studentowi uzyskanie dyplomu licencjackiego/magisterskiego na odpowiednim, wybranym kierunku studiów.
 5. Studenci Kolegium MISH mają prawo uczęszczać na zajęcia, uzyskiwać zaliczenia oraz zdawać egzaminy we wszystkich jednostkach dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego i innych uczelni (za zgodą odpowiednich władz).
 6. Wymagania dotyczące warunków uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów na poszczególnych kierunkach studiów określają jednostki dydaktyczne Uniwersytetu Warszawskiego i innych uczelni.

 

Część druga. PODEJMOWANIE STUDIÓW, PRZENIESIENIA, STUDIA RÓWNOLEGŁE

 

§6

 

 1. Jedyną drogą do podjęcia studiów w ramach Kolegium MISH jest postępowanie rekrutacyjne.
 2. Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego, w tym zasady podejmowania studiów II stopnia, studiów równoległych oraz przeniesień z uczelni krajowych określa przyjęta przez Radę Kolegium MISH uchwała rekrutacyjna na dany rok akademicki.
 3. W wypadku ubiegania się studenta o przeniesienie na studia w Kolegium MISH z uczelni zagranicznej decyzję podejmuje Dyrektor Kolegium MISH na podstawie dotychczasowego przebiegu studiów i zainteresowań studenta, przy czym podstawowym warunkiem jest zaliczenie I roku studiów.
 4. Student przyjęty na studia w Kolegium MISH z uczelni zagranicznej zobowiązany jest do uzupełnienia różnic programowych, w tym zajęć z semiotyki logicznej oraz Modułu MISH. Pozostałe różnice programowe są określane w trybie indywidualnym zgodnie z decyzją Dyrektora Kolegium MISH i opiekuna roku.

 5. Studenci Kolegiów MISH innych uczelni krajowych mogą przez program Akademia "Artes Liberales" (Międzyuczelniane Indywidualne Studia Humanistyczne) uczestniczyć w zajęciach oferowanych przez Kolegium MISH UW.
§7
 1. Za zgodą Dyrektora Kolegium MISH student Kolegium MISH może podjąć inne studia w trybie studiów równoległych. W takim wypadku jednostką macierzystą pozostaje Kolegium MISH.
 2. Student I roku studiów w Kolegium MISH, który jednocześnie został przyjęty na I rok studiów w innej jednostce dydaktycznej, zobowiązany jest do:
  1. powiadomienia Dyrektora Kolegium MISH oraz dziekana/dyrektora właściwej jednostki o podjęciu studiów równoległych;
  2. określenia, która z jednostek jest jego jednostką macierzystą.

 

 

 

Część trzecia. ORGANIZACJA STUDIÓW


§8

 

 1. Studia w Kolegium MISH odbywają się w trybie jednolitych studiów magisterskich lub studiów I i II stopnia. Tryb studiów jest uzależniony od kierunku studiów - wybranego przez studenta jako jego główny (dyplomowy) - i od trybu, jaki został dla tego kierunku wyznaczony w porozumieniu o "minimum programowym". Kierunkiem dyplomowym nazywa się kierunek, na którym student planuje uzyskać dyplom (licencjacki i/lub magisterski).
 2. Student kształci się pod opieką tutora, którego dane (imię, nazwisko, stopień naukowy, jednostka zatrudniająca, adres mejlowy, telefon kontaktowy) jest zobowiązany zgłosić opiekunowi roku wraz ze składanym planem semestralnym bądź rocznym.
§9
 1. Student projektuje plan studiów na dany semestr bądź rok, uwzględniając wymogi wybranego "minimum programowego" dla dyplomowego kierunku studiów (jednego lub dwóch) oraz dodatkowe wymagania dla poszczególnych lat studiów w Kolegium MISH. Przy układaniu planu student dokonuje wyboru zajęć spośród zawartych w ofercie Uniwersytetu Warszawskiego na dany rok akademicki z możliwością dobierania sobie zajęć z innych jednostek prowadzących dydaktykę na poziomie akademickim.
 2. W wypadku wybierania zajęć z oferty uniwersyteckiej nie ma konieczności pełnej realizacji całego przedmiotu, tzn. np. wykładu wraz z ćwiczeniami w obu semestrach, chyba że inaczej przesądza wybrane "minimum programowe" lub zasady rejestracji w trybie USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów).
 3. W wypadku wybierania zajęć spoza oferty Uniwersytetu Warszawskiego student jest zobligowany do jednoznacznego ustalenia z wykładowcą wymiaru zajęć, formy ich zaliczenia, punktów ECTS i podania tych informacji w planie.
 4. Student ma prawo do rezygnacji z zajęć uniwersyteckich zgodnie z zasadami podanymi w Regulaminie Studiów na Uniwersytecie Warszawskim (§17, pkt. 2-6) oraz do rezygnacji z zajęć pozauniwersyteckich. W ostatnim wypadku nie ma konieczności zgłaszania opiekunowi roku faktu rezygnacji. Pisemną informację o tym dołącza się do dokumentów, składanych opiekunowi przy rozliczaniu danego cyklu dydaktycznego (tj. roku akademickiego).
 5. Przygotowanie planu studiów jest podporządkowane ogólnouniwersyteckiemu kalendarzowi zapisów na zajęcia (por. Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, §17, pkt. 1-7).
 6. Plan studiów można składać w formie planów semestralnych bądź planu rocznego;
  1. plan na dany semestr, podpisany przez tutora, należy złożyć do zatwierdzenia przez opiekuna roku najpóźniej w terminie:
   • na semestr zimowy - do 31 października danego roku akademickiego,
   • na semestr letni - do 15 marca danego roku akademickiego;
  2. plan roczny na dany rok akademicki, podpisany przez tutora, trzeba złożyć do zatwierdzenia przez opiekuna roku najpóźniej w terminie do 31 października danego roku akademickiego, a ewentualne uzupełnienia do niego należy złożyć do 15 marca danego roku akademickiego;
  3. po pierwszej turze zapisów na zajęcia uniwersyteckie student ma prawo przedłożyć opiekunowi roku swój plan na najbliższy semestr jako wersję wstępną, którą może zmodyfikować do czasu upływu ostatecznych terminów składania planów.
 7. W wypadku studentów I roku w sytuacji, gdy do 31 października tutor nie został wybrany, plan akceptuje opiekun roku, a czas na wybór opiekuna naukowego przedłuża się do 31 grudnia. Jeśli do 31 grudnia student nadal nie wybrał opiekuna naukowego, powinien zwrócić się do opiekuna roku z prośbą o tymczasowe przejęcie tej funkcji lub wyznaczenie innej osoby jako tymczasowego tutora z urzędu.
§10
 1. Student ma prawo do realizacji części programu studiów na innej uczelni krajowej lub zagranicznej i do rozliczenia z odbytych tam zajęć i uzyskanych ocen.
 2. W wypadku wyjazdów stypendialnych na podstawie umów Uniwersytetu Warszawskiego obowiązują ogólnouniwersyteckie zasady i procedury rozliczania (por. Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, §22, pkt. 1-8).
 3. W wypadku wyjazdów stypendialnych innych niż uniwersyteckie warunkiem rozliczenia jest wcześniejsze (przed wyjazdem lub na samym początku nauki na innej uczelni) pisemne uzgodnienie z opiekunem roku zakresu rozliczanych zajęć i ocen.
§11
 1. Student deklaruje w swoim planie wszystkie zajęcia, zaliczenia, egzaminy i prace pisemne (w tym pracę roczną dla MISH), które zamierza zrealizować w danym semestrze lub roku akademickim.
 2. Do dorobku studenta nie będą liczyć się wpisy uzyskane za zaliczenia i egzaminy, które nie zostały one uprzednio zadeklarowane w planie studiów. Nie ma możliwości zgłaszania poprawek do planu studiów złożonego na dany semestr lub rok akademicki (wyjątkiem są sytuacje niezależne od studenta).
 3. W planie należy podać liczbę godzin, punktów ECTS oraz formy zaliczenia według standardowych formuł i ich wykładni podanych w poniższej tabeli.
  Lp. Przedmiot Typ zajęć* Wykładowca (nazwisko, imię, tytuł) Wydział, instytut, gdzie odbywają się zajęcia Liczba godzin Punkty ECTS** Forma zaliczenia***
  1.              
  2.              
  3.              
  4.              
  4+n. Praca roczna dla MISH:            
  Suma godzin: Suma punktów ECTS: Liczba egzaminów:

  * Typy zajęć: wykład, ćwiczenia, lektorat, laboratorium, warsztat, konwersatorium, seminarium, proseminarium, seminarium licencjackie, seminarium magisterskie. ** Jeżeli składany plan jest planem semestralnym a przedmiot oceniany jest w cyklu rocznym, należy to wyraźnie zaznaczyć w kolumnie "Punkty ECTS". *** Możliwe formy zaliczenia: zaliczenie, zaliczenie na ocenę, egzamin.

 4. Plany studiów według zestandaryzowanego formularza, podobnie jak karty roczne do rozliczenia danego cyklu dydaktycznego, należy złożyć zarówno w formie wydruku, która stanowi podstawową wersję dokumentu, jak i w wersji elektronicznej. Elektroniczną wersję planów i karty należy przesłać pod adres mejlowy opiekuna roku. Przesyłane pliki powinny być nazwane według wzoru: "Nazwisko Imię - plan 1 sem", "Nazwisko Imię - plan 7 sem" lub "Nazwisko Imię - karta roczna III", czyli na przykład "Miszowska Zofia - plan 1 sem.xls".
 5. Plany i karty roczne przygotowane niezgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej (www.mish.uw.edu.pl) nie będą przyjmowane.
§12
 1. Studenci lat I-IV jednolitych studiów magisterskich oraz studenci lat I-III studiów I stopnia oraz I roku studiów II stopnia są zobowiązani przygotować pracę roczną dla MISH na każdym roku studiów. Praca roczna dla MISH powinna być:
  • interdyscyplinarna, oryginalna, przygotowana z uwzględnieniem aktualnego stanu badań, poprawna formalnie i językowo;
  • pisana pod kierunkiem opiekuna naukowego pracy (opiekunem naukowym pracy może być pracownik naukowy UW lub PAN w stopniu co najmniej doktora);
  • zaliczona na ocenę i zrecenzowana zgodnie z przyjętym formularzem recenzji (student dołącza recenzję do dokumentów składanych do zaliczenia roku).
 2. Praca roczna dla MISH może być uznana za pracę zaliczeniową realizowaną w ramach jednego z przedmiotów zadeklarowanych w planie studiów pod warunkiem uzyskania zgody prowadzącego przedmiot.
§13
 1. Student Kolegium MISH, który kształci się w trybie studiów równoległych może skorzystać z prawa do włączenia do swojego programu MISH oraz przepisania do indeksu Kolegium MISH egzaminów i zaliczeń uzyskanych na innym kierunku studiów w wymiarze nie więcej niż 2 egzaminów i 120 godzin (czyli 4 godziny tygodniowo) zajęć w rozliczeniu rocznym. Do tej puli godzin i egzaminów nie wlicza się zajęć z wychowania fizycznego i lektoratów z języków obcych nowożytnych.
 2. Prawo przepisania odnosi się do zajęć i egzaminów realizowanych w danym roku akademickim.
 3. Przepisania przedmiotów i ocen dokonuje wyłącznie opiekun roku na podstawie indeksu z kierunku studiów równoległych i deklaracji w planie. Nie dotyczy to zajęć z wychowania fizycznego i lektoratów oraz egzaminów z języków obcych nowożytnych, które przepisują -odpowiednio - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW oraz Szkoła Języków Obcych UW.
 4. Jeśli student Kolegium MISH rezygnuje ze studiowania innego kierunku w trybie równoległym i pozostaje wyłącznie studentem Kolegium MISH, może ubiegać się o przepisanie zajęć i egzaminów uzyskanych na kierunku, z którego zrezygnował. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Kolegium MISH.

 

Tytuł I. Studenci lat I-III


§14

 

 1. W planie studiów na dany rok akademicki student deklaruje:
  1. nie mniej niż cztery egzaminy (w tym: na I roku - egzamin z semiotyki logicznej);
  2. nie mniej niż 540 godzin rocznie, czyli 18 godzin zajęć tygodniowo, co oznacza 9 zajęć po 90 minut, w tym obowiązkowo:
   • na I roku - zajęcia z semiotyki logicznej w Instytucie Filozofii UW w wymiarze 120 godzin rocznie, czyli 4 godzin tygodniowo (wykład i ćwiczenia) w ciągu całego roku,
   • na II roku - zajęcia z Modułu MISH, w tym co najmniej 30 godzin rocznie z bloku matematyczno-przyrodniczego i co najmniej 30 godzin rocznie z bloku humanistycznego,
   • na III roku - zajęcia seminaryjne (proseminarium, seminarium licencjackie, seminarium magisterskie i inne seminaria oraz specjalistyczne zajęcia konwersatoryjne spoza zakresu realizowanego "minimum programowego") w wymiarze nie mniej niż 30 godzin rocznie;
  3. uzyskanie co najmniej 60 punktów ECTS;
  4. przygotowanie pracy rocznej dla MISH (zob. §12 niniejszych Zasad studiowania).
 2. Plan studiów na dany rok akademicki musi uwzględniać zajęcia z trzech różnych dyscyplin badawczych (metodologii), przy czym w wymiarze rocznym powinny być one realizowane w następujących proporcjach:
  • I metodologia - co najmniej 180 godzin, co najmniej 2 egzaminy;
  • II metodologia - co najmniej 120 godzin, co najmniej 1 egzamin i co najmniej 1 zaliczenie na ocenę;
  • III metodologia - co najmniej 60 godzin, co najmniej 2 zaliczenia na ocenę lub 1 egzamin.

  Jako dyscyplina badawcza (metodologia) nie są traktowane lektoraty, zajęcia z praktycznej nauki języka obcego nowożytnego, zajęcia modułowe (obligatoryjne) ani wychowanie fizyczne.

 3. Do końca III roku studiów student musi zdać egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie B2. W wypadku studentów realizujących minimum programowe na filologii obcej nowożytnej egzamin ten musi być zdany z innego języka niż język określony jako podstawowy dla danej filologii.
 4. Do końca II roku studiów, a wypadkach wyjątkowych nie później niż do końca III roku, student musi zaliczyć 120 godzin zajęć z wychowania fizycznego.
 5. Do końca III roku studiów student powinien zdać co najmniej 5 egzaminów spoza kierunku dyplomowego. Do puli egzaminów spoza kierunku dyplomowego wlicza się egzamin z semiotyki logicznej (nie dotyczy studentów realizujących program kierunku dyplomowego w Instytucie Filozofii UW) i egzamin z języka obcego nowożytnego.
 6. Student ma prawo realizacji wymagań odnoszących się do starszych lat studiów (np. zaliczanie zajęć z Modułu MISH na I roku, uczestnictwo w seminariach na pierwszym czy drugim roku itp.), co zwalnia go z ich realizacji na starszych latach.
 7. Studenci, którzy planują uzyskanie dyplomu licencjackiego do końca III roku studiów, powinni zrealizować nie mniej niż 1620 godzin w ciągu trzech lat studiów i uzyskać co najmniej 180 punktów ECTS.

 

Tytuł II. Studenci lat IV-V jednolitych studiów magisterskich


§15

 1. W planie studiów na dany rok akademicki student deklaruje:
  1. taką liczbę egzaminów, by w perspektywie całych studiów mieć zdane 16 egzaminów (w wypadku realizacji programu na jednym kierunku dyplomowym) lub 20 egzaminów (w wypadku realizacji programu na dwóch kierunkach dyplomowych);
  2. taką liczbę godzin zajęć, by w perspektywie całych studiów zrealizować 2520 godzin (w wypadku realizacji programu na jednym kierunku dyplomowym) lub 3000 godzin (w wypadku realizacji programu na dwóch kierunkach dyplomowych), w tym:
   • w wypadku realizacji programu na jednym kierunku dyplomowym
    • na IV roku - główne seminarium dyplomowe w wymiarze 60 godzin rocznie oraz inne zajęcia seminaryjne (proseminarium, seminarium magisterskie i inne seminaria oraz specjalistyczne zajęcia konwersatoryjne spoza zakresu realizowanego "minimum programowego") w wymiarze 120 godzin rocznie,
    • na V roku - główne seminarium dyplomowe w wymiarze 60 godzin rocznie oraz inne zajęcia seminaryjne (proseminarium, seminarium magisterskie i inne seminaria oraz specjalistyczne zajęcia konwersatoryjne spoza zakresu realizowanego "minimum programowego") w wymiarze 30 godzin rocznie;
   • w wypadku realizacji programu na dwóch kierunkach dyplomowych
    • na IV roku - główne seminarium dyplomowe (pierwszy kierunek dyplomowy) w wymiarze 60 godzin rocznie oraz inne zajęcia seminaryjne (proseminarium, seminarium magisterskie i inne seminaria oraz specjalistyczne zajęcia konwersatoryjne spoza zakresu realizowanego "minimum programowego") w wymiarze 120 godzin rocznie,
    • na V roku - główne seminarium dyplomowe (pierwszy kierunek dyplomowy) w wymiarze 60 godzin rocznie, główne seminarium dyplomowe (drugi kierunek dyplomowy) w wymiarze 60 godzin rocznie oraz inne zajęcia seminaryjne (proseminarium, seminarium magisterskie i inne seminaria oraz specjalistyczne zajęcia konwersatoryjne spoza zakresu realizowanego "minimum programowego") w wymiarze 30 godzin rocznie,
    • na V roku (drugi dyplom) - główne seminarium dyplomowe (drugi kierunek dyplomowy) w wymiarze 60 godzin rocznie;
  3. uzyskanie co najmniej 60 punktów ECTS rocznie;
  4. przygotowanie na IV roku pracy rocznej dla MISH (zob. §12 niniejszych Zasad studiowania).
 2. Do końca semestru zimowego IV roku studiów student jest zobowiązany do złożenia pisemnej deklaracji o liczbie realizowanych "minimów programowych".

 

Tytuł III. Studenci lat I-II studiów II stopnia


§16

 1. W planie studiów na dany rok akademicki student deklaruje:
  1. taką liczbę egzaminów, by w perspektywie studiów II stopnia mieć zdane 4 egzaminy (w wypadku realizacji programu na jednym kierunku dyplomowym) lub 8 egzaminów (w wypadku realizacji programu na dwóch kierunkach dyplomowych);
  2. taką liczbę godzin zajęć, by w perspektywie studiów II stopnia zrealizować 900 godzin (w wypadku realizacji programu na jednym kierunku dyplomowym) lub 1380 godzin (w wypadku realizacji programu na dwóch kierunkach dyplomowych), w tym:
   • w wypadku realizacji programu na jednym kierunku dyplomowym
    • na I roku - główne seminarium dyplomowe w wymiarze 60 godzin rocznie oraz inne zajęcia seminaryjne (proseminarium, seminarium magisterskie i inne seminaria oraz specjalistyczne zajęcia konwersatoryjne spoza zakresu realizowanego "minimum programowego") w wymiarze 120 godzin rocznie,
    • na II roku - główne seminarium dyplomowe w wymiarze 60 godzin rocznie oraz inne zajęcia seminaryjne (proseminarium, seminarium magisterskie i inne seminaria oraz specjalistyczne zajęcia konwersatoryjne spoza zakresu realizowanego "minimum programowego") w wymiarze 30 godzin rocznie;
   • w wypadku realizacji programu na dwóch kierunkach dyplomowych
    • na I roku - główne seminarium dyplomowe (pierwszy kierunek dyplomowy) w wymiarze 60 godzin rocznie oraz inne zajęcia seminaryjne (proseminarium, seminarium magisterskie i inne seminaria oraz specjalistyczne zajęcia konwersatoryjne spoza zakresu realizowanego "minimum programowego") w wymiarze 120 godzin rocznie,
    • na II roku - główne seminarium dyplomowe (pierwszy kierunek dyplomowy) w wymiarze 60 godzin rocznie, główne seminarium dyplomowe (drugi kierunek dyplomowy) w wymiarze 60 godzin rocznie oraz inne zajęcia seminaryjne (proseminarium, seminarium magisterskie i inne seminaria oraz specjalistyczne zajęcia konwersatoryjne spoza zakresu realizowanego "minimum programowego") w wymiarze 30 godzin rocznie,
    • na II roku (drugi dyplom) - główne seminarium dyplomowe (drugi kierunek dyplomowy) w wymiarze 60 godzin rocznie;
  3. uzyskanie co najmniej 60 punktów ECTS rocznie;
  4. przygotowanie na I roku pracy rocznej dla MISH (zob. §12 niniejszych Zasad studiowania).
 2. Do końca semestru zimowego I roku studiów student jest zobowiązany do złożenia pisemnej deklaracji o liczbie realizowanych minimów programowych.
§17

Student, który realizuje program studiów na dwóch kierunkach dyplomowych, może po uzyskaniu w regulaminowym terminie dyplomu magisterskiego na pierwszym kierunku studiów otrzymać formalne przedłużenie studiów o kolejny rok akademicki w celu realizacji drugiego dyplomu magisterskiego. Student zostaje wówczas ponownie wpisany odpowiednio na V rok jednolitych studiów magisterskich lub II rok studiów II stopnia i musi (w celu zaliczenia roku) zrealizować nie mniej niż 60 punktów ECTS. Jeśli student w regulaminowym terminie nie uzyska drugiego dyplomu magisterskiego, zostaje skreślony z listy studentów Kolegium MISH, a jego studia kończą się uzyskaniem jednego dyplomu.

 

 

Część czwarta. ZALICZANIE POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW STUDIÓW

 

§18

 

 1. Okresem zaliczeniowym etapu studiów w Kolegium MISH jest rok akademicki.
 2. Aby zaliczyć etap studiów należy do ostatniego dnia egzaminacyjnej sesji poprawkowej semestru letniego danego roku akademickiego uzyskać zaliczenia ze wszystkich przedmiotów zadeklarowanych w planie studiów na dany rok akademicki oraz uzyskać nie mniej niż 60 punktów ECTS.
 3. Do ostatniego dnia egzaminacyjnej sesji poprawkowej semestru letniego danego roku akademickiego student zobowiązany jest do złożenia w sekretariacie Kolegium MISH następujących dokumentów:
  • indeksu z wpisami zaliczeń i egzaminów;
  • kart egzaminacyjnych z wpisami zaliczeń i egzaminów;
  • wypełnionego formularza karty rocznej z podpisem tutora;
  • recenzji pracy rocznej dla MISH.
 4. Niezłożenie w terminie semestralnych planów studiów bądź rocznego planu studiów lub brak akceptacji planów przez opiekuna roku może stanowić podstawę do niezaliczenia etapu studiów.
 5. Średnią ocen etapu studiów ustala się zgodnie z zapisem Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, §31, pkt 1, przy czym do średniej ocen etapu studiów wlicza się ocenę z pracy rocznej dla MISH.
§19
 1. Student, który nie spełnił wymagań potrzebnych do zaliczenia etapu studiów, może na podstawie pisemnej prośby ubiegać się o wpis warunkowy na kolejny etap studiów lub powtarzanie etapu studiów.
 2. Prawo do ubiegania się o warunkowy wpis na kolejny etap studiów przysługuje w sytuacji, gdy student nie zaliczył nie więcej niż jednego przedmiotu spośród zadeklarowanych w planie na dany rok akademicki oraz nie uzyskał 60 punktów ECTS.
 3. Prawo do ubiegania się o powtarzanie etapu studiów przysługuje w sytuacji, gdy student nie zaliczył więcej niż jednego przedmiotu spośród zadeklarowanych w planie na dany rok akademicki oraz nie uzyskał 60 punktów ECTS.
 4. Decyzję o wpisie warunkowym na kolejny etap studiów i powtarzaniu etapu studiów podejmuje Dyrektor Kolegium MISH.
 5. Student, który uzyskał zgodę na wpis warunkowy na kolejny etap studiów lub powtarzanie etapu studiów, zobowiązany jest do wniesienia odpowiedniej opłaty za studia zgodnie z taryfikatorem przyjętym na dany rok akademicki.
§20

Dyrektor Kolegium MISH skreśla lub może skreślić studenta z listy studentów Kolegium MISH w przypadkach określonych w Regulaminie Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, §30, pkt. 8-10.

 

Część piąta. URLOPY I ŚWIADCZENIA MATERIALNE

 

§21

 

 1. Zasady ubiegania się o urlop i jego przyznawania określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, §32, pkt. 1-6.
 2. Zasady przyznawania świadczeń materialnych określają odrębne przepisy, w tym:
  • Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, §13, pkt. 1-3;
  • Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Część szósta. UKOŃCZENIE STUDIÓW. DYPLOMY

 

§22

 

Po zrealizowaniu wymagań określonych dla studenta Kolegium MISH (por. §14 niniejszych Zasad studiowania) student może przystąpić do egzaminu dyplomowego.

 

Tytuł I. Egzamin licencjacki


§23

 

 1. Aby przystąpić do egzaminu dyplomowego (licencjackiego), student powinien uzyskać absolutorium dopuszczające do złożenia egzaminu dyplomowego (licencjackiego) na kierunku w jednostce sfederowanej w Kolegium MISH.
 2. W celu uzyskania absolutorium należy:
  1. zrealizować nie mniej niż 1620 godzin w ciągu trzech lat studiów (w tym "minimum programowe" kierunku, na którym student planuje uzyskać dyplom licencjacki) i uzyskać co najmniej 180 punktów ECTS;
  2. złożyć nie mniej niż 12 egzaminów, w tym nie mniej niż 5 egzaminów spoza kierunku dyplomowego (do puli egzaminów spoza kierunku dyplomowego wlicza się egzamin z semiotyki logicznej - nie dotyczy studentów realizujących program kierunku dyplomowego w Instytucie Filozofii UW - i egzamin z języka obcego nowożytnego);
  3. złożyć 3 prace roczne dla MISH;
  4. zaliczyć 120 godzin zajęć z wychowania fizycznego;
  5. zaliczyć nie mniej niż 30 godzin zajęć seminarium dyplomowego.
 3. Studenci, którzy planują złożyć egzaminy dyplomowe (licencjackie) na dwóch kierunkach w jednostkach sfederowanych w Kolegium MISH, oprócz wskazanych powyżej wymagań powinni zrealizować:
  1. nie mniej niż 1800 godzin w ciągu trzech lat studiów;
  2. nie mniej niż 30 godzin zajęć seminarium dyplomowego z drugiego kierunku dyplomowego.
 4. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego (licencjackiego) jest uzyskanie absolutorium oraz przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej.

 

Tytuł II. Egzamin magisterski Rozdział 1. Studenci realizujący program jednolitych studiów magisterskich

 

§24

 

 1. Aby przystąpić do egzaminu dyplomowego (magisterskiego), student powinien uzyskać absolutorium dopuszczające do złożenia egzaminu dyplomowego (magisterskiego) na kierunku w jednostce sfederowanej w Kolegium MISH.
 2. W celu uzyskania absolutorium należy:
  1. zrealizować nie mniej niż 2520 godzin w ciągu pięciu lat studiów (w tym "minimum programowe" kierunku, na którym student planuje uzyskać dyplom magisterski) i uzyskać co najmniej 300 punktów ECTS;
  2. złożyć nie mniej niż 16 egzaminów, w tym nie mniej niż 5 egzaminów spoza kierunku dyplomowego (do puli egzaminów spoza kierunku dyplomowego wlicza się egzamin z semiotyki logicznej - nie dotyczy studentów realizujących program kierunku dyplomowego w Instytucie Filozofii UW - i egzamin z języka obcego nowożytnego);
  3. złożyć 4 prace roczne dla MISH;
  4. zaliczyć 120 godzin zajęć z wychowania fizycznego;
  5. zaliczyć nie mniej niż 120 godzin zajęć seminarium dyplomowego;
  6. zaliczyć nie mniej niż 180 godzin innych zajęć seminaryjnych (proseminarium, seminarium magisterskie i inne seminaria oraz specjalistyczne zajęcia konwersatoryjne spoza zakresu realizowanego "minimum programowego").

 

Rozdział 2. Studenci realizujący program studiów II stopnia


§25

 

 1. Aby przystąpić do egzaminu dyplomowego (magisterskiego), student powinien uzyskać absolutorium dopuszczające do złożenia egzaminu dyplomowego (magisterskiego) na kierunku w jednostce sfederowanej w Kolegium MISH.
 2. W celu uzyskania absolutorium należy:
  1. zrealizować nie mniej niż 900 godzin w ciągu dwóch lat studiów (w tym "minimum programowe" kierunku, na którym student planuje uzyskać dyplom magisterski) i uzyskać co najmniej 120 punktów ECTS;
  2. złożyć nie mniej niż 4 egzaminy;
  3. złożyć 1 pracę roczną dla MISH;
  4. zaliczyć nie mniej niż 120 godzin zajęć seminarium dyplomowego;
  5. zaliczyć nie mniej niż 150 godzin innych zajęć seminaryjnych (proseminarium, seminarium magisterskie i inne seminaria oraz specjalistyczne zajęcia konwersatoryjne spoza zakresu realizowanego "minimum programowego").

 

Rozdział 3. Studenci realizujący dwa programy jednolitych studiów magisterskich


§26

 

 1. Aby przystąpić do egzaminu dyplomowego (magisterskiego) na drugim kierunku studiów w jednostce sfederowanej w Kolegium MISH, student powinien:
  1. złożyć w regulaminowym terminie (por. Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, §35, pkt. 1-2) egzamin dyplomowy na pierwszym kierunku studiów;
  2. uzyskać absolutorium dopuszczające do złożenia egzaminu dyplomowego (magisterskiego) na drugim kierunku.
 2. W celu uzyskania absolutorium dopuszczającego do złożenia egzaminu dyplomowego należy:
  1. zrealizować nie mniej niż 3000 godzin w czasie trwania studiów (w tym "minimum programowe" drugiego kierunku dyplomowego) i uzyskać odpowiednią liczbę punktów ECTS;
  2. złożyć nie mniej niż 20 egzaminów, w tym co najmniej 5 egzaminów spoza kierunku dyplomowego (do puli egzaminów spoza kierunku dyplomowego wlicza się egzamin z semiotyki logicznej - nie dotyczy studentów realizujących program kierunku dyplomowego w Instytucie Filozofii UW - i egzamin z języka obcego nowożytnego), a nie wlicza się egzaminów z "minimum programowego" pierwszego kierunku dyplomowego;
  3. złożyć 4 prace roczne dla MISH;
  4. zaliczyć 120 godzin zajęć z wychowania fizycznego;
  5. zaliczyć nie mniej niż 120 godzin zajęć seminarium dyplomowego na pierwszym kierunku dyplomowym oraz 120 godzin zajęć seminarium dyplomowego na drugim kierunku dyplomowym;
  6. zaliczyć nie mniej niż 180 godzin innych zajęć seminaryjnych (proseminarium, seminarium magisterskie i inne seminaria oraz specjalistyczne zajęcia konwersatoryjne spoza zakresu realizowanego "minimum programowego").

 

Rozdział 4. Studenci realizujący dwa programy studiów II stopnia


§27

 

 1. Aby przystąpić do egzaminu dyplomowego (magisterskiego) na drugim kierunku studiów II stopnia w jednostce sfederowanej w Kolegium MISH, student powinien:
  1. złożyć w regulaminowym terminie (por. Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, §35, pkt. 1-2) egzamin dyplomowy na pierwszym kierunku studiów II stopnia;
  2. uzyskać absolutorium dopuszczające do złożenia egzaminu dyplomowego (magisterskiego) na drugim kierunku studiów II stopnia.
 2. W celu uzyskania absolutorium dopuszczającego do złożenia egzaminu dyplomowego należy:
  1. zrealizować nie mniej niż 1380 godzin w ciągu dwóch lat studiów (w tym "minimum programowe" drugiego kierunku studiów) i uzyskać odpowiednią liczbę punktów ECTS;
  2. złożyć nie mniej niż 8 egzaminów;
  3. złożyć 1 pracę roczną dla MISH;
  4. zaliczyć nie mniej niż 120 godzin zajęć seminarium dyplomowego na pierwszym kierunku dyplomowym oraz 120 godzin zajęć seminarium dyplomowego na drugim kierunku dyplomowym;
  5. zaliczyć nie mniej niż 150 godzin innych zajęć seminaryjnych (proseminarium, seminarium magisterskie i inne seminaria oraz specjalistyczne zajęcia konwersatoryjne spoza zakresu realizowanego "minimum programowego").

 

Rozdział 5. Studenci realizujący dwa programy studiów: jednolitych studiów magisterskich, a następnie studiów II stopnia


§28

 

 1. Aby przystąpić do egzaminu dyplomowego (magisterskiego) na kierunku studiów II stopnia w jednostce sfederowanej w Kolegium MISH, po uzyskaniu dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich, student powinien:
  1. złożyć w regulaminowym terminie (por. Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, §35, pkt. 1-2) egzamin dyplomowy na pierwszym kierunku jednolitych studiów magisterskich;
  2. uzyskać absolutorium dopuszczające do złożenia egzaminu dyplomowego (magisterskiego) na kierunku studiów II stopnia.
 2. W celu uzyskania absolutorium dopuszczającego do złożenia egzaminu dyplomowego na drugim kierunku studiów należy:
  1. zrealizować nie mniej niż 3000 godzin w czasie trwania studiów (w tym "minimum programowe" drugiego kierunku studiów) i uzyskać odpowiednią liczbę punktów ECTS;
  2. złożyć nie mniej niż 20 egzaminów;
  3. złożyć 4 prace roczne dla MISH;
  4. zaliczyć nie mniej niż 120 godzin zajęć seminarium dyplomowego na pierwszym kierunku dyplomowym oraz 120 godzin zajęć seminarium dyplomowego na drugim kierunku dyplomowym;
  5. zaliczyć nie mniej niż 180 godzin innych zajęć seminaryjnych (proseminarium, seminarium magisterskie i inne seminaria oraz specjalistyczne zajęcia konwersatoryjne spoza zakresu realizowanego "minimum programowego"), w tym 30 godzin zajęć seminarium dyplomowego (licencjackiego) drugiego kierunku studiów.

 

Rozdział 6. Studenci realizujący dwa programy studiów: studiów II stopnia, a następnie jednolitych studiów magisterskich


§29

 

 1. Aby przystąpić do egzaminu dyplomowego (magisterskiego) na kierunku jednolitych studiów magisterskich w jednostce sfederowanej w Kolegium MISH, po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów II stopnia, student powinien:
  1. złożyć w regulaminowym terminie (por. Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, §35, pkt. 1-2) egzamin dyplomowy na pierwszym kierunku studiów II stopnia;
  2. uzyskać absolutorium dopuszczające do złożenia egzaminu dyplomowego (magisterskiego) na kierunku jednolitych studiów magisterskich.
 2. W celu uzyskania absolutorium dopuszczającego do złożenia egzaminu dyplomowego na drugim kierunku studiów należy:
  1. zrealizować nie mniej niż 3000 godzin w czasie trwania studiów (w tym "minimum programowe" drugiego kierunku studiów) i uzyskać odpowiednią liczbę punktów ECTS;
  2. złożyć nie mniej niż 20 egzaminów;
  3. złożyć 4 prace roczne dla MISH;
  4. zaliczyć nie mniej niż 120 godzin zajęć seminarium dyplomowego na pierwszym kierunku dyplomowym oraz 120 godzin zajęć seminarium dyplomowego na drugim kierunku dyplomowym;
  5. zaliczyć nie mniej niż 180 godzin innych zajęć seminaryjnych (proseminarium, seminarium magisterskie i inne seminaria oraz specjalistyczne zajęcia konwersatoryjne spoza zakresu realizowanego "minimum programowego"), w tym 30 godzin zajęć seminarium dyplomowego (licencjackiego) pierwszego kierunku studiów.
§30
 1. Po zrealizowaniu wymagań określonych dla studiów I stopnia, złożeniu pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego student Kolegium MISH otrzymuje tytuł zawodowy licencjata na kierunku studiów realizowanych w jednostce sfederowanej w Kolegium MISH.
 2. Po zrealizowaniu wymagań określonych dla studiów II stopnia, złożeniu pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego student Kolegium MISH otrzymuje tytuł zawodowy magistra na kierunku studiów realizowanych w jednostce sfederowanej w Kolegium MISH.
 3. Po zrealizowaniu wymagań określonych dla jednolitych studiów magisterskich, złożeniu pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego student Kolegium MISH otrzymuje tytuł zawodowy magistra na kierunku studiów realizowanych w jednostce sfederowanej w Kolegium MISH.
§31
 1. Egzamin dyplomowy licencjacki powinien odbyć się do końca III roku studiów I stopnia, tj. do daty zakończenia 6 semestru studiów.
 2. Egzamin dyplomowy magisterski powinien odbyć się:
  1. w wypadku studiów II stopnia do końca II roku studiów, tj. do daty zakończenia 4 semestru studiów II stopnia;
  2. w wypadku jednolitych studiów magisterskich do końca V roku studiów, tj. do daty zakończenia 10 semestru studiów.
§32

Szczegółowe regulacje dotyczące ukończenia studiów określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, §33-40.

 

 

Część siódma. WZNOWIENIE STUDIÓW


§33

 

 

 1. Student skreślony z listy studentów Kolegium MISH może ubiegać się o wznowienie studiów. Warunkiem ubiegania się o wznowienie studiów jest zaliczony I rok studiów.
 2. Wznowienia dokonuje się na pisemną prośbę studenta. Termin składania podań upływa 10 września.
 3. Decyzję o wznowieniu studiów podejmuje Dyrektor Kolegium MISH.
 4. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji student zobowiązany jest do wniesienia odpowiedniej opłaty zgodnie z taryfikatorem przyjętym na dany rok akademicki.
 5. Po wznowieniu studiów student zobowiązany jest do uzupełnienia różnic programowych określonych w trybie indywidualnym zgodnie z decyzją Dyrektora Kolegium MISH i opiekuna roku.

 

 

Część ósma. OPŁATY


§34

 

 

Opłaty za studia w Kolegium MISH na dany rok akademicki ustala Rektor Uniwersytetu Warszawskiego na wniosek Rady Kolegium MISH po zasięgnięciu opinii Samorządu Studentów Kolegium MISH. Opłatę wnosi się przelewem w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.


Zasady studiowania w Kolegium MISH obowiązują od 1 października 2007 roku (Uchwała Rady Kolegium MISH UW z dnia 15 maja 2007 roku)