Zasady studiowania w Kolegium MISH ważne do 30.09.2007

Zasady studiowania w Kolegium Międzywydziałowych
Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW

I. Zasady ogólne

§1

Podstawy prawne Zasad studiowania w Kolegium MISH UW stanowi Regulamin studiów w Uniwersytecie Warszawskim uchwalony przez Senat UW w dn. 20.05.1992 r. oraz uchwały Senatu UW z dn. 15.10.1997 i 11.03.1998 w sprawie zmian w tymże Regulaminie.

§2

W sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rektora nadzór nad realizacją studiów i opiekę nad studentem sprawuje Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW jako jednostka dydaktyczna, obowiązki dziekana wypełnia dyrektor Kolegium MISH, zaś kompetencje Rady Wydziału przysługują Radzie Kolegium MISH.

§3

Od wszystkich decyzji dyrektora Kolegium MISH, które dotyczą studentów i są objęte postanowieniami Regulaminu studiów, przysługuje odwołanie do Rektora UW. Odwołanie za zgodą zainteresowanego mogą wnieść także organy samorządu studenckiego, organizacje studenckie, koła naukowe lub grono kolegów studentów.

II. Organizacja studiów

§4

Studia w Kolegium MISH są studiami dziennymi magisterskimi i odbywają się według indywidualnych programów przygotowanych przez studenta i opiekuna naukowego (tutora), którego słuchacz wybiera spośród profesorów lub adiunktów Uniwersytetu Warszawskiego, reprezentujących specjalność naukową najbliższą zainteresowaniom studenta. Za zgodą kierownictwa MISH tutorem może być też pracownik naukowy PAN, ze stopniem co najmniej doktora. Wyjątkowo (także za zgodą kierownictwa MISH) tutorem może być pracownik UW ze stopniem magistra. Na roku I możliwe jest pozostawanie pod opieką tutora "z urzędu", wyznaczonego przez kierownictwo MISH.

§5

Programy studiów na poszczególne lata powinny w perspektywie całych studiów i uzyskania dyplomu grupować konieczne zajęcia z odpowiednich kierunków uniwersyteckich wydziałów sfederowanych w Kolegium MISH, a określonych w porozumieniach między wydziałami i Kolegium jako "minima programowe dla studentów Kolegium MISH". Realizacja danego minimum umożliwia bowiem studentowi uzyskanie dyplomu magisterskiego na odpowiednim, wybranym wydziale UW. Przy czym student Kolegium MISH zobowiązany jest do zrealizowania w ciągu pięciu lat studiów standardów programowych określonych przez MENiS dla kierunku studiów, na którym uzyskuje tytuł magistra.

§6

Poza realizacją minimum programowego na jednym lub dwóch kierunkach studiów, studenci Kolegium mają prawo uczęszczać na zajęcia, uzyskiwać zaliczenia i zdawać egzaminy na wszystkich wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego oraz innych uczelniach, jeśli realizują w ten sposób swój indywidualny plan studiów zatwierdzony przez tutora i opiekuna roku w Kolegium.

§7

Wymagania dotyczące warunków uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów na wydziałach i kierunkach (w ramach "minimów programowych", a także poza nimi) określają wydziały i instytuty UW oraz innych uczelni, do których uczęszczają w ramach realizowanego programu studenci Kolegium MISH.

§8

Ustalenia dotyczące wymiaru zajęć dla studentów Kolegium MISH, obowiązującej liczby zaliczeń, egzaminów i prac pisemnych określone są w rozdziałach IV i VII niniejszych Zasad.

§9

Studenci Kolegium MISH studiują według indywidualnych planów studiów ustalanych (jako całoroczne lub semestralne) przez studenta i opiekuna naukowego (tutora) i zatwierdzanych przez opiekuna roku. Niezależnie od pełnej indywidualizacji treści, każdy plan winien być zaprojektowany z zachowaniem wymagań ilościowych określanych przez zasady zaliczenia roku dotyczące liczby godzin, zaliczeń, egzaminów, prac pisemnych i praktyk. Winien także uwzględniać przedmioty realizowane w ciągu trzech pierwszych lat studiów na trzech kierunkach studiów, jak również realizację zajęć modułowych oraz końcową perspektywę studiów tj. realizację jednego lub dwu "minimów kierunkowych", a także jednego lub dwu standardów ministerialnych umożliwiających uzyskanie dyplomu na jednym lub dwu kierunkach prowadzonych na wydziałach sfederowanych w Kolegium MISH.

Zaprojektowany przez studenta, zatwierdzony przez tutora i opiekuna roku indywidualny plan obejmuje wszystkie zajęcia, egzaminy i prace pisemne, które student zamierza zrealizować w danym roku akademickim.

Student w swoim planie deklaruje:

a) odbywanie nie mniej niż dziewięciu zajęć w tygodniu (każde zajęcia w wymiarze 90 min.);

b) złożenie co najmniej czterech egzaminów w każdym roku akademickim;

Podpunkt a i b składają się na "część obowiązkową", którą student deklaruje na początku roku lub semestru i tym samym zobowiązuje się rozliczyć z realizacji zgłoszonych w tej części programu elementów. Ta część planu nie podlega modyfikacjom.

Na pierwszych trzech latach studiów "część obowiązkowa" musi obejmować przedmioty, które student zalicza na trzech kierunkach studiów. Przy czym przedmioty z trzeciego kierunku studiów mogą być realizowane w wymiarze nie mniejszym niż 30 godzin zajęć (wykład, ćwiczenia) w każdym semestrze zaliczonych na ocenę.

c) wszystkie pozostałe planowane egzaminy oraz zajęcia (z podaną liczbą godzin), wykraczające poza obowiązkowy wymiar (tj. 4 egzaminy rocznie i 9 zajęć tygodniowo);

Student ma prawo zrezygnować w trakcie trwania roku akademickiego z zadeklarowanych w tej części planu egzaminów lub zajęć bez konieczności zgłaszania tego opiekunowi roku. Informacje o rezygnacji (zaakceptowane przez tutora) dołącza do dokumentów, składanych opiekunowi przy zaliczeniu roku.

d) zajęcia i egzaminy zaliczone na innym kierunku studiów w ramach realizowanych studiów równoległych.

Ta część dotyczy tylko studentów, którzy odbywają studia równoległe i chcą skorzystać z możliwości przepisywania egzaminów i zaliczeń uzyskanych na innym kierunku studiów. Przepisania przedmiotów dokonuje wyłącznie opiekun roku na podstawie indeksu z kierunku studiów równoległych.

Składany przez studenta plan musi zawierać informacje o wszystkich planowanych w danym roku akademickim zajęciach, zaliczeniach i egzaminach.

Do dorobku studenta nie wlicza się żadnych zaliczeń i egzaminów, jeśli nie zostały one uprzednio zadeklarowane w planie studiów.

Nie ma możliwości zgłaszania poprawek do planu studiów złożonego na dany semestr lub rok akademicki (wyjątek mogą stanowić tylko indywidualne sytuacje losowe).

§10

Plan studiów według zestandaryzowanego formularza (całoroczny lub semestralny) podpisany przez akceptującego go opiekuna naukowego (tutora) należy składać do 15 listopada rozpoczętego roku akademickiego w sekretariacie MISH. Oprócz wersji programu podpisanej przez tutora student jest zobowiązany do przekazania programu w wersji elektronicznej (według zestandaryzowanego formularza) swojemu opiekunowi roku.

Student I roku zobowiązany jest w terminie do dnia 30 listopada do:

a) ustalenia opiekuna naukowego,
b) przygotowania planu studiów,
c) uzyskania akceptacji opiekuna naukowego przygotowanego planu studiów,
d) złożenia planu studiów.
Jeśli do dnia 30 listopada tutor nie został wybrany, plan akceptuje opiekun roku, a czas na wybór opiekuna naukowego przedłuża się do 31 grudnia.
Jeśli do 31 grudnia student nadal nie wybrał opiekuna naukowego, winien zwrócić się do opiekuna roku z prośbą o tymczasowe przejęcie tej funkcji lub wyznaczenie innej osoby jako tymczasowego tutora z urzędu.

Studenci starszych lat, w wyjątkowych i uzasadnionych wypadkach, gdy kontakt z tutorem na początku roku akademickiego nie jest możliwy, mogą składać program w obowiązującym terminie bez podpisu opiekuna, ale uzupełnienie tego elementu programu powinno nastąpić nie dalej, niż do końca listopada. Jeśli program zaprojektowany został jedynie na semestr zimowy, musi być uzupełniony do dnia 30 marca (czyli już po rozpoczęciu semestru letniego) osobnym programem na semestr letni. Zasady te obowiązują na wszystkich latach studiów w Kolegium MISH, dotyczą więc także studentów IV i V roku.

Przekroczenie wyznaczonych terminów regulaminowych lub niedopełnienie obowiązku złożenia planu z podpisem tutora w regulaminowym terminie skutkuje utratą prawa do stypendium za wyniki w nauce.

III. Przeniesienia, wznowienia i studia równoległe

§11

Zasady studiowania w Kolegium MISH nie przewidują przeniesień z innych wydziałów UW i uczelni krajowych. Jedyną drogą do podjęcia studiów w ramach Kolegium MISH jest postępowanie kwalifikacyjne w trybie rekrutacji na I rok. W przypadkach wyjątkowych dyrektor MISH wyraża zgodę na przeniesienie się studenta z uczelni zagranicznej po zaliczeniu na niej pierwszego roku studiów. Studenci Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych realizowanych w innej uczelni krajowej, mogą uczestniczyć w zajęciach Kolegium MISH poprzez Program "Akademia Artes Liberales" (Międzyuczelniane Indywidualne Studia Humanistyczne).

§12

Student ma prawo przerwać studia po zaliczeniu I roku. W okresie przerwy traci prawa studenckie, zachowuje jednak prawo do wznowienia studiów po wniesieniu opłaty (patrz: Załącznik). Następna przerwa po wznowieniu studiów może nastąpić po zaliczeniu kolejnego roku.

§13

Student może za zgodą Dyrektora Kolegium studiować poza swoim zasadniczym programem studiów na innych kierunkach w trybie studiów równoległych, o ile wypełnia swoje obowiązki związane z tokiem studiów w Kolegium MISH.

IV. Zaliczenie roku, wpis warunkowy, powtarzanie roku

§14

Okresem zaliczeniowym w Kolegium MISH jest rok akademicki.

§15

W celu zaliczenia roku należy w terminie do dnia zakończenia sesji egzaminacyjnej poprawkowej semestru letniego (termin określany corocznie przez Rektora UW) złożyć w sekretariacie Kolegium MISH następujące dokumenty:
a) indeks z wpisami zajęć, zaliczeń i egzaminów,
b) karty egzaminacyjne (z danymi jak wyżej),
c) wypełniony formularz sprawozdawczej karty rocznej z podpisem tutora,
d) recenzję pracy rocznej dla MISH sporządzonej przez oceniającego pracę,
e) zaakceptowane przez tutora informacje o rezygnacji z zajęć i/lub egzaminów zadeklarowanych w planie poza częścią obowiązkową.

§16

Przekroczenie w/w terminu uniemożliwia ubieganie się o stypendium za wyniki w nauce. Prawo do tego stypendium zdobywa się po uzyskaniu odpowiedniej średniej ocen, wyliczonej na podstawie wyników z zadeklarowanych w planie rocznym:
a) egzaminów,
b) zaliczeń na ocenę,
c) prac rocznych.

Wyliczenie średniej odbywa się zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie przyznawania świadczeń materialnych dla studentów MISH. Oceny uzyskane poza przedmiotami zadeklarowanymi w planie rocznym lub w planach semestralnych, nie mogą być wpisane do indeksu i nie liczą się do dorobku naukowego studenta, nie mogą tym samym stanowić podstawy określania średniej w danym roku akademickim.

§17

Jeżeli student nie uzyskał zaliczania z jednego przedmiotu, lub nie zdał jednego z egzaminów, zadeklarowanych w części obowiązkowej planu, lub też nie zdał jednego egzaminu, do którego przystąpił, może zostać wpisany warunkowo na następny rok studiów. Wpis warunkowy jest zawsze potwierdzany adnotacją w indeksie.

Student, który uzyskał wpis warunkowy na następny rok akademicki obowiązany jest do wniesienia właściwej opłaty, określonej w Załączniku jako opłata za powtarzanie zajęć związanych z warunkowym wpisem.

Powyższy zapis dotyczy także przedmiotu Semiotyka logiczna.

§18

Student, który nie uzyskał zaliczenia z więcej niż jednego z przedmiotów lub nie zdał więcej niż jednego egzaminu, do którego przystąpił, za zgodą dyrektora powtarza rok.

Student, który powtarza rok obowiązany jest do wniesienia właściwej opłaty, określonej w Załączniku jako opłata za powtarzanie roku.

§19

Każdy student Kolegium MISH w ramach indywidualnego programu studiów winien w ciągu trzech pierwszych lat studiów corocznie uzyskać potwierdzenie zrealizowania następujących obciążeń:

a) odbycia dziewięciu zajęć w tygodniu z uwzględnieniem zasady zaliczania zajęć realizowanych na trzech kierunkach studiów w indywidualnie zróżnicowanym wymiarze godzin. Przy czym przedmioty z trzeciego kierunku studiów mogą być realizowane w wymiarze godzin nie mniejszym niż 30 godzin zajęć (wykład, ćwiczenia) w każdym semestrze zaliczonych na ocenę.

Dla roku I obowiązkowe są zajęcia z Semiotyki logicznej w Instytucie Filozofii UW oraz zajęcia z Pedagogiki dla MISH;

Dla roku II obowiązkowe są zajęcia w ramach tzw. Modułu MISH;

Do obowiązującego wymiaru godzinowego liczą się także lektoraty języków obcych;

b) złożenia co najmniej czterech egzaminów zadeklarowanych w części obowiązkowej planu (przy czym dla I roku egzaminami obowiązkowymi są egzaminy z Semiotyki logicznej i Pedagogiki);

c) przygotowania pracy rocznej zaliczonej na ocenę, zgłoszonej w programie rocznym studiów MISH. Może to być praca roczna realizowana w ramach zaliczenia jednego z przedmiotów wchodzących w skład programu indywidualnego, pod warunkiem, że taka praca jest obszerniejsza niż prace standardowe, a stawiane jej wymagania są wyższe niż wobec standardowych prac zaliczających dany przedmiot. Prowadzący dokonuje w takim wypadku odrębnego wpisu w indeksie z adnotacją "praca roczna dla MISH" oraz przekazuje studentowi krótką recenzję merytoryczną pracy (student dołącza recenzję do dokumentów składanych do zaliczenia roku). Pracą roczną dla MISH może być również specjalna praca przedstawiana do oceny tutorowi, opiekunowi roku w Kolegium MISH lub innemu pracownikowi naukowemu UW lub PAN w stopniu co najmniej doktora.

§20

W przypadku studiowania poza MISH na innych kierunkach w trybie studiów równoległych, możliwe jest zaliczanie do programu MISH (oprócz zajęć z wychowania fizycznego i języków obcych nowożytnych) zajęć i egzaminów odpowiadających profilowi studiów humanistycznych (określenie tej odpowiedniości należy do tutora i opiekuna roku). Wymiar godzinowy tych zajęć nie może jednak przekraczać rocznie 4 godzin tygodniowo oraz liczby 2 egzaminów w jednym roku akademickim. W części obowiązkowej planu student ma prawo zadeklarować tylko jeden egzamin ze studiów równoległych w jednym roku akademickim. Jeśli student MISH rezygnuje ze studiowania w trybie równoległym innego kierunku i pozostaje wyłącznie studentem MISH, możliwe jest zaliczenie do programu MISH wszystkich zajęć i egzaminów uzyskanych na studiach równoległych i odpowiadających profilowi studiów humanistycznych (warunek j. w.).

§21

Na roku IV studiów student winien uczęszczać obowiązkowo na dwa seminaria specjalizacyjne w wymiarze 4 godzin tygodniowo (w tym 2 godzin głównego seminarium magisterskiego) oraz przedstawić pracę roczną, spełniającą warunki określone w pkt. 20c. W ciągu IV roku studiów konieczne jest uzupełnianie ewentualnych braków w realizacji minimów wydziałowych, standardów ministerialnych na kierunkach oraz innych elementów wymaganych do ukończenia studiów.

Na roku V obowiązkowe jest zaliczenie 2 godz. tyg. głównego seminarium magisterskiego.

V. Urlopy

§22

Student MISH na mocy Regulaminu studiów w Uniwersytecie Warszawskim może otrzymać urlop w przypadku ważnych okoliczności życiowych lub urlop naukowy przeznaczony na odbycie innych studiów, krajowych lub zagranicznych. Urlop może być udzielony na okres krótkoterminowy, semestralny lub roczny, po zaliczeniu danego roku studiów. Udzielenie urlopu, potwierdzone wpisem do indeksu, automatycznie przesuwa termin planowego ukończenia studiów.

VI. Nagrody i wyróżnienia

§23

Studenci MISH wyróżniający się wynikami w nauce i wypełniający regulaminowe obowiązki studenta MISH mogą ubiegać się o:
a) przyznanie stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zgodnie z zasadami tych stypendiów;
b) przyznanie stypendium instytucji państwowych i fundacji zgodnie z regulaminem tych stypendiów;
c) przyznanie stypendium za wyniki w nauce - zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ogólnouniwersyteckich i szczegółowych ustaleniach Kolegium MISH określających wysokość stypendium oraz próg średniej ocen. Stypendia są przyznawane przez Komisję Stypendialną Samorządu Studentów MISH. Listę stypendystów zatwierdza dyrektor Kolegium MISH.

VII. Ukończenie studiów, dyplom magisterski

§24

Dla uzyskania absolutorium dopuszczającego do złożenia egzaminu magisterskiego na jednym z wydziałów zrzeszonych w Kolegium MISH student winien:
a) zaliczyć co najmniej 2500 godzin zajęć dydaktycznych (w tym "minimum programowe" kierunku, na którym student ma uzyskać magisterium i wymagania określone w standardach ministerialnych dla tego kierunku);
b) zaliczyć cztery semestry zajęć z wychowania fizycznego (120 godz.) do końca IV roku studiów.
c) złożyć co najmniej 15 egzaminów - w tym minimum 5 egzaminów poza kierunkiem podstawowym - licząc w tym jeden obowiązkowy egzamin z języka obcego nowożytnego oraz z Semiotyki logicznej (nie dotyczy studentów realizujących dyplom w Instytucie Filozofii);

Egzaminy z Pedagogiki dla MISH, oraz zajęć Modułu MISH nie są traktowane jako egzaminy spoza kierunku podstawowego;

Egzamin z języka obcego należy złożyć najpóźniej do końca III roku studiów. W przypadku studiów podstawowych na kierunku neofilologicznym egzamin z praktycznej nauki języka na danej filologii (jako podstawowy dla programu "minimum") nie spełnia warunków wymienionego wyżej egzaminu z języka obcego;

d) przygotować 4 prace roczne zakwalifikowane jako prace "dla MISH" i zaliczone na ocenę (zob. pkt 20c);
e) zaliczyć 10 semestrów zajęć seminaryjnych i proseminaryjnych, w tym 4 semestry głównego seminarium magisterskiego (zob. pkt 22).

§25

W przypadku realizacji dwu "minimów programowych" z zamiarem uzyskania dwu dyplomów magisterskich, student MISH winien:
a) zaliczyć co najmniej 3000 godzin zajęć dydaktycznych (w tym dwa "minima programowe" kierunków, na których student ma uzyskać stopień magistra i wymagania określone w standardach ministerialnych dla obu kierunków);
b) zaliczyć cztery semestry zajęć z wychowania fizycznego (120 godz.) do IV roku studiów.
c) złożyć 20 egzaminów (w tym minimum 5 poza kierunkami podstawowymi - licząc w tym egzamin z języka obcego nowożytnego);
d) przygotować 4 prace roczne, zaliczone na ocenę i zakwalifikowane jako prace "dla MISH" (zob. pkt 20c);
e) zaliczyć 14 semestrów zajęć seminaryjnych i proseminaryjnych (w tym 8 semestrów dwu głównych seminariów magisterskich).

§26

Po pięciu latach studiów, zrealizowaniu wymagań uprawniających do absolutorium (zob. pkt 25 i 26), złożeniu pracy magisterskiej i złożeniu egzaminu magisterskiego (lub dwu prac i dwu egzaminów) student Kolegium MISH otrzymuje dyplom magistra na wybranym kierunku (lub dwu kierunkach) studiów realizowanych na wydziale (wydziałach) wchodzącym (-ch) w skład Kolegium MISH.

§27

Egzamin magisterski winien się odbyć do końca pięcioletniego okresu studiów tj. do daty zakończenia 10 semestru (30 września, lub - jeśli zaś student w trakcie studiów otrzymał półroczny urlop - 15 lutego). W wyjątkowych wypadkach (określonych w Regulaminie studiów w Uniwersytecie Warszawskim, par. 41), student może uzyskać zgodę dyrektora. na przedłużenie terminu obrony pracy magisterskiej/licencjackiej do 31 grudnia bez opłat, z zachowaniem praw studenckich.

Jeśli student do tego terminu nie złoży egzaminu magisterskiego, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za pierwszy semestr konsultacji związanych z przygotowaniem ostatecznej wersji pracy. Termin obrony przedłuża się wówczas do 31 marca. Jeśli student nie wniesie wyznaczonej opłaty, egzamin magisterski będzie wstrzymany.

Przedłużając konsultacje związane z przygotowaniem ostatecznej wersji rozprawy o kolejne semestry, student musi wnosić odpowiednie opłaty, ale nie zachowuje praw studenckich.

Wszystkie podania o ewentualne przedłużenia terminu obrony pracy magisterskiej/licencjackiej do 31 grudnia należy składać do kierownika toku studiów do końca września. Podanie musi zawierać opinię promotora o stanie zaawansowania pracy.

§28

Student, który realizuje dwa "minima programowe" może po pięcioletnich studiach i uzyskaniu stopnia magistra na jednym z wybranych kierunków uzyskać formalne przedłużenie studiów do sześciu lat dla ukończenia drugiego kierunku. Warunkiem koniecznym przedłużenia studiów do lat sześciu dla uzyskania drugiego dyplomu magisterskiego jest złożenie pierwszego egzaminu magisterskiego w regulaminowym terminie, tj. do dnia kończącego 10. semestr studiów (zob. pkt 28). Deklaracja ubiegania się o dwa dyplomy zostaje formalnie zgłoszona najpóźniej po zaliczeniu trzeciego roku studiów w MISH (może być zgłoszona wcześniej, ale początek czwartego roku uznaje się jako ostateczny, ze względu na konieczność zaliczenia czterech semestrów seminarium magisterskiego).

Student zostaje wówczas po ukończeniu roku czwartego określony w ewidencji MISH jako studiujący równolegle na dwu kierunkach dyplomowych: podstawowym (pierwszym w kolejności) i równoległym (drugim). Po ukończeniu pierwszego w okresie pięcioletnim nabywa prawo do pozostawania studentem MISH jeszcze jeden rok dzięki powtórnemu (bezpłatnemu) wpisowi na V rok dla uzyskania drugiego dyplomu. Jeśli nie uzyska w regulaminowym terminie drugiego dyplomu, zostaje skreślony w ewidencji Kolegium jedynie z drugiego kierunku i jego studia zostają zamknięte na pierwszym dyplomie.

§29

Studenci MISH mogą także uzyskiwać dyplom kierunkowy licencjacki na wydziałach prowadzących studia licencjackie (po zrealizowaniu wymagań określonych przez wydziałowy program tych studiów). Jeśli student Kolegium MISH chce otrzymać dyplom licencjacki w MISH-owym układzie jednolitych studiów pięcioletnich, uzyskuje każdorazowo zgodę dziekana wydziału oraz dyrektora MISH na uzyskanie licencjatury, a praca licencjacka i egzamin zostają wpisane do indywidualnego planu studiów. Plan ten musi realizować w całości standardy studiów zawodowych określone przez MENiS dla tego kierunku studiów, na którym student uzyskuje tytuł zawodowy.

§30

Dyplom magisterski (lub licencjacki) uzyskany na wybranym kierunku studiów wystawiany jest przez dwie jednostki UW: odpowiedni Wydział Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kolegium Międzywydziałowych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

§31

Wszystkie zapisy o realizacji standardów ministerialnych są obowiązkowe dla studentów rozpoczynających studia począwszy od roku 2005/2006, studenci obecnych starszych lat mogą realizować standardy ministerialne obowiązujące dla danych kierunków.

§32

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2005 r.